අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය - 2019.05.22 - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය - 2019.05.22 von Ada Derana   7 months ago

66,648 views

533 Likes   80 Dislikes

Ada Derana Prime Time News Bulletin 06.55 pm - 2019.05.22
අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය - 2019.05.22
Watch More Video - http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #tvderanaKommentare